Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

1. Odpovědné osoby

Správci osobních údajů:
Mgr. Daniel Kocourek
Holubov 208
382 03
IČ: 72138181
DIČ: 7801261347

2. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES k 24. 5. 2018.

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.  

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání, účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek. Tyto údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

4. Kategorie subjektů údajů

a) Zákazníci
b) Dodavatelé zboží a služeb
c) Potenciální zákazníci a dodavatelé zboží a služeb
d) Uchazeči o zaměstnání
e) Návštěvníci webových stránek

5. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Naši zákazníci přeprava osobními vozidly

Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky

 • Právním základem je plnění smlouvy.

 • Naprostou většinu zákazníků tvoří fyzické osoby, u nichž zpracováváme osobní údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), pomoci nichž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích. Výjimečně obchodujeme s podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami, o nichž zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, název), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), údaje o aktuálních objednávkách a o uplatněných reklamacích.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Naši zákazníci - ostatní

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

  Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace uvedené na daňových dokladech).

 •  

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu deset let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Naši dodavatelé, spolupracovníci a věřitelé

Plnění a realizace smluv uzavřených s dodavateli, externími spolupracovníky a věřiteli, vymáhání pohledávek

 • Právním základem je plnění smlouvy.

  Zpracování identifikačních a účetních osobních údajů druhých smluvních stran je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

 •  

 •  

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Uchazeči o zaměstnání

Posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a znovu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem.

Právním základem je náš oprávněný zájem.

Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem probíhajícího výběrového řízení a případného znovu oslovení při zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem.

Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu 12 měsíců od zrušení výběrového řízení nebo od nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnanec.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování viz tabulka výše.

7. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

 

Vytvořit rezervaci